Aleksander Bartochowski

1809(?) - ????

szlachcic, uczestnik powstania listopadowego

Aleksander Bartochowski – urodzony około 1809 roku (w 1835 miał 26 lat). Syn Mateusza i Tekli, szlachcic, właściciel majątku Korejwa koło Grajewa. Wziął udział w powstaniu listopadowym jako ppor. 7 pułku. Z generałem Rybińskim przeszedł  do Prus 05 X 1831

 Po powrocie z emigracji osiadł w swoim majątku(?). Za umożliwienie latem 1833 roku uczestnikowi wyprawy Józefa Zaliwskiego, J. Hordyńskiemu, ucieczki do Prus Wschodnich został pozbawiony majątku i zesłany na osiedlenie na Syberię z utratą praw stanu.
Do guberni jenisiejskiej przybył 5 IV 1835 roku. Jako miejsce pobytu wyznaczono mu gminę bielską w okręgu jenisiejskim. Faktycznie przebywał w gminie kazaczyńskiej tegoż okręgu. Wspólnie z zesłanym bratem, właścicielem majątku Rajsk w powiecie bielskim zajął się handlem. Odnotowano, że ma wraz z bratem „kilka tysięcy i wielkie obroty”. W aktach zachowały się liczne prośby jednej z jego sióstr o ułaskawienie braci.
W 1840 roku otrzymał należne mu 15 dziesięcin gruntu we wsi Sawin w gminie ancyfierowskiej w okręgu jenisejskim, jednakże nie podjął z bratem uprawy, prosząc o oficjalne przeniesienie do guberni kazaczyńskiej. Przez ponad 10 lat mimo pozytywnej opinii władz miejscowych – ciągnęła się korespondencja w sprawie ułaskawienia obu braci. Dopiero na początku 1852 roku Bartochowski uzyskał zgodę na powrót do kraju, lecz bez prawa do skonfiskowanego majątku i utraconych praw stanu. W końca września tegoż roku pojawił się w majątku matki, Topczewie w powiecie bielskim i wkrótce wyjechał do Warszawy.