Edward Modzelewski

(1918-2004)

żołnierz (przymusowy) Armii Czerwonej, pracownik poczty w Grajewie


   Ur. 25.11.1918 r. w Modzelach jako syn Juliana. Wiosną 1941 r. został wcielony do Armii Czerwonej i wysłany na szkolenie do jednostki na Kaukazie. Za próbę ucieczki przebywał pewien czas w łagrze, skąd jesienią 1942 r. został skierowany na front do obrony Stalingradu. Walczył pod Rostowem, Dniepropietrowskiem i Winnicą, skąd został wysłany za linię frontu jako członek zwiadu. Po przejściu linii frontu pozostał sam, w związku z czym udał się do Przemyśla i Leżajska, gdzie nawiązał kontakt z Armią Krajową. Po nadejściu frontu wiosną 1944 r. dołączył ponownie do macierzystej jednostki w Armii Czerwonej, z którą brał udział w walkach aż do wyzwolenia Berlina.

   Po zakończeniu działań II wojny światowej starał się o zwolnienie z wojska, co nastąpiło pod koniec VII 1945 r. Powrócił do Grajewa, gdzie w 1946 r. rozpoczął pracę w Obwodowym Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym. Na poczcie pracował aż do chwili odejścia na emeryturę.
   Był członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Udzielał się też w komisjach wyborczych do Sejmu PRL i Rad Narodowych. Dał się zauważyć jako aktywny działacz społeczny miasta. Był członkiem, a następnie prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Grajewskiej, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Związku Filatelistów. Angażował się również w ruchu związkowym (Związek Zawodowy Pracowników Łączności). Był również kuratorem sądowym i ławnikiem Sądu Rejonowego w Grajewie oraz kontrolerem społecznym ds. handlu. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Spożywców (pełnił tam funkcję sekretarza Komisji Org. Społ.). Działał też w organizacjach kombatanckich. Był członkiem Zarządu Koła ZBOWiD w Grajewie (gdzie pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji Socjalno-Bytowej) oraz Zarządu Wojewódzkiego ZBOWiD w Łomży. W latach 90. pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Grajewie. Ponadto był aktywnym działaczem PCK oraz honorowym dawcą krwi. W latach 90. udostępniał materiały i własne wspomnienia do „Gazety Grajewskiej”.
   Zmarł 13.10.2004 r. w Grajewie.

Odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Weterana Walk o Niepodległość”, Honorową Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie”, Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Łomżyńskiego”, Odznaką „Zasłużony Działacz FJN”, Odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” oraz szeregiem odznaczeń wojskowych polskich i radzieckich.