Adam Grekowski

(1814-????)

obrońca sądowy w Szczuczynie, uczestnik powstania listopadowego


Urodzony około 1814 roku w województwie augustowskim, obrońca sądowy w Szczuczynie, uczestnik powstania listopadowego. Do służby wszedł 2.02.1831 roku. Służył jako ppor. 19 ppl. w korpusie Giełguda, a potem Rohlanda, z którym przeszedł do Prus. Internowany w Packemomen, Langallen i Pruskiej Iławie. Przybył z Suwałk do Warszawy, stawił się w KRW i złożył przysięgę wierności carowi. Ponownie został obrońcą w Szczuczynie. Na tym stanowisku pozostawał jeszcze w 1840 roku.