Bolesław Dziczkaniec

(1902-1983)

lekarz powiatowy w Grajewie i ordynator oddziału w grajewskim szpitalu


   Urodził się 26 maja 1902 r. na Wileńszczyźnie. Wychowany został w duchu patriotyzmu już w wieku 16 lat brał udział w walkach o niepodległość Polski. W 1918 r. w samoobronie wileńskiej i w 1920 r. w wojnie polsko-bolszewickiej. Studia medyczne ukończył na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W okresie II RP pracował jako lekarz w Lidzie.
   W okresie II wojny światowej włączył się w działalność konspiracyjną w ramach AK Okręgu Nowogródzkiego. Przyjął pseudonim „Nowogródzki” i piastował funkcję szefa służby sanitarnej Okręgu.
Na początku 1945 roku po wkroczeniu wojsk radzieckich do Lidy Bolesław Dziczkaniec został aresztowany. Powód aresztowania nie był znany dr Dziczkaniec wraz z innymi aresztowanymi lekarzami zostali wywiezieni za Ural. Pracował tam rok czasu przy wyrębie lasu.
Po zwolnieniu z zsyłki wrócił do Polski i odnalazł swoją rodzinę w Sokółce. Następnie przeniósł się do Białegostoku. Na teren powiatu grajewskiego przybył w 1946 roku.
   W pierwszych latach Polski Ludowej był głównym organizatorem służby zdrowia oraz Szpitala Powiatowego. Pełnił szereg funkcji kierowniczych. Był lekarzem powiatowym, kierownikiem Wydziału Zdrowia, ordynatorem Oddziału Wewnętrznego, kierownikiem Pogotowia Ratunkowego. Aktywnie uczestniczył w pracach społecznych. Pełnił funkcję przewodniczącego Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu, w latach 1946-1949 kierownika PCK. Na przełomie lato 70-ych i 80-ych był aktywnym działaczem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Grajewskiej oraz piastował funkcję prezesa Rady Nadzorczej WSS.
   Zmarł 30 października 1983 r.