Adam Sztukowski

(1841-1899)

uczestnik powstania styczniowego


   Urodził się 23 XII 1841 roku w Rudzie jako syn Jana/?/ i Katarzyny z Formusów. Uczył się w gimnazjum w Suwałkach. Brak bliższych informacji o przebiegu służby w powstaniu 1863 roku. Po ukończeniu Uniwersytetu Petersburskiego na Wydziale Prawa, otrzymał posadę asesora w sądzie policji poprawczej w Piotrkowie, skąd po półrocznym urzędowaniu przeniesiony został na analogiczne stanowisko do Warszawy. W 1876 roku awansował na sędziego sądu kryminalnego.
   Adam Sztukowski poza pracą zawodową zajmował się literatura prawniczą. Opublikował szereg artykułów w Gazecie Sądowej Warszawskiej, gdzie wiele lat zasiadał w komitecie redakcyjnym. W 1888 roku miał odczyt p.t. Badanie świadków, który zyskał szereg przychylnych ocen w środowisku prawników.
    Zmarł 1 III 1899 roku i pochowany został na Powązkach w kw. 24. Jak napisano o nim w nekrologu Sędzia Sztukowski był bez zaprzeczenia dobrym urzędnikiem, lecz i zarazem człowiekiem w całym tego słowa znaczeniu, i dlatego cieszył się u wszystkich wielkim szacunkiem i poważaniem.
   Z małżeństwa Zofią z Miszewskich mieli syn Tadeusza, zmarłego 24 VI 1895 roku. W 1919 roku Adam Sztukowski został pośmiertnie zweryfikowany, jako weteran powstania styczniowego pod numerem porządkowym 2253/1919. Pensję weterańską pobierała wdowa Zofia, która zmarła 20 IX 1931 roku i pochowana została na Powązkach obok męża i syna.