Bolesław Wiktorowicz

(1897-????)

członek POW, urzędnik Sejmiku Powiatowego i działacz społeczny w okresie II RP


   Syn Ignacego i Józefy z Sokołków, ur. 17 IV 1897 r. w Wąsoszu. Rodzice byli posiadaczami 150-morgowego gospodarstwa. Chodził do szkoły powszechnej w Szczuczynie, ale ukończył takową już w 1911 r. już w Jeleniewie pow. suwalski, gdyż ojciec kupił tam folwark. Po skończonej nauce pracował na roli u brata w Świdrach-Awissa.
   Tam też został w czerwcu 1917 r. członkiem POW i przyjął ps. „Muszka”. W POW werbował nowych członków, przenosił rozkazy i broń, buntował chłopów, by nie płacili podatków i nie oddawali zboża. Bwziął też czynny udział w rozbrajaniu Niemców w listopadzie 1918 r.

   Następnie wstąpił do Wojska Polskiego i wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 4 VIII 1920 r. podczas walk pod wsią Paproć został ranny i dostał się do niewoli, z której zbiegł po kilku dniach. Następnie brał udział w zajęciu Wilna. Do rezerwy został przeniesiony 12 II 1921 r. w stopniu plutonowego.
   Od czerwca 1921 r. pracował w sejmiku powiatowym. Najpierw jako starszy dozorca aresztu, zaś po jego likwidacji od kwietnia 1928 r., jako buchalter i pomocnik kierownika Rachuby Wydziału Powiatowego w Grajewie. W latach 1925-1926 ukończył kurs w zakresie 6-klas szkoły średniej urządzony staraniem Koła Macierzy Szkolnej. Scharakteryzowano go wówczas następująco: Energiczny i ruchliwy. W gorących chwilach nieugięty, to też używany był przez miejscową komendę do spraw większej wagi, z czego zawsze wywiązywał się bardzo dobrze (…) Obecnie jeden z najczynniejszych ludzi w pracy społecznej i państwowotwórczej.
   Tak też faktycznie było. Był m.in. skarbnikiem i sekretarzem Związku Strzeleckiego (od 1927 r.), sekretarzem Zarządu Powiatowego Związku Peowiaków (od 1930 r.). Poza tym należał do Ligii Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Związku Obrony Kresów Zachodnich i Związku Rezerwistów. Był żonaty, posiadał 4 dzieci.
   Dalsze losy nie znane.

Odznaczenia:
Medal Niepodległości (1932), Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Niepodległości, Medal pamiątkowy za wojnę 1918-1921, Krzyż pamiątkowy POW, Krzyż rozbrojeniowy, Krzyż Waleczności Armii gen. Bułak - Bałachowicza,

Wykorzystane materiały:
CAW - MN 24.05.1932, KKiMN 61-18278, 171-50964.