Jan Urbański

(????-????)

starosta powiatu szczuczyńskiego w 1923 r.


   Ponieważ jego akta nie zachowały się, a przynajmniej dotychczas nie udało się na nie trafić, to dysponujemy o nim tylko szczątkowymi informacjami. Wiadomo m.in. że z wykształcenia był prawnikiem oraz że jego żona nosiła imię Maria.
   Był starostą w Augustowie od końca 1919 r. do końca stycznia 1923 r. Okazał się podobno znakomitym organizatorem życia towarzyskiego, chętnie angażował się w sprawy społeczne, a szczególnie interesował się losem ludzi biednych i potrzebujących. Zaangażowanie to nie zawsze było dobrze widziane przez czynniki zwierzchnie, gdyż odbijało się według nich na pracy pozostałych działów administracyjnych.
   W okresie swojej służby w Augustowie nie był też najlepiej oceniany przez czynniki zewnętrzne, o czym może świadczyć m.in. opinia prokuratora Sądu Okręgowego w Augustowie z sierpnia 1922 r. w związku z toczonymi się przeciw niemu sprawami m.in. o nadużycia i znieważenie. W opinii tej charakteryzował on postać starosty Urbańskiego następująco: p. Urbański często pod wpływem sutej libacji dnia poprzedniego i w ogóle będąc człowiekiem bardzo chciwym władzy, despotycznym i nietaktownym, rządzi w Starostwie Augustowskim, o którym mówi „u mnie”, jak we własnym majątku z nikim i niczem się nie licząc, wobec czego wciąż ma znaczne zatargi (…). Dzięki takiemu swemu postępowaniu p. Urbański nie ma w społeczeństwie należytej powagi i uznania. Mało tego prowadzi nietrzeźwy sposób życia i w takim stanie jest często widziany przez szerszy ogół na publicznych wieczorkach. (…) Takie zachowanie się zupełnie dyskredytuje p. Urbańskiego w oczach mieszkańców.
   Prawdopodobnie to właśnie nie najlepsza opinia i toczące się przeciw niemu w Augustowie sprawy sądowe, choć umorzone, były przyczyną jego przeniesienia do Grajewa. Starostą szczuczyńskim był od lutego do października 1923 r. Po zakończeniu służby w Grajewie został sędzią powiatowym w Sokółce, a następnie przeszedł na emeryturę.
   Niestety nie mamy żadnych informacji na temat jego dalszych losów.

Wykorzystane materiały: AAN, MSW, sygn. 4257 - Wykaz kierowników starostw sporządzony w dniu 10 IV 1923 r., k. 5; Dopływ sygn. 634 – Jan Urbański; Archiwum Grajewskiej Izby Historycznej, dokumenty grajewskiej OSP, dok. 24, Dziennik Rozkazów z 1923 r., dok. 117, Księga Pamiątkowa OSP; „Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego”, nr 2 z 1.02.1921, Nr 11 z 1.11.1921; „Przegląd Pożarniczy”, nr 13–14 z 1.09.1923.