szubzdaWalerian Szubzda

(1908-1978)

wikariusz grajewskiej parafii w 1933 r.

  Ur. 21 XI 1908 r. w USA jako syn Jana i Walerii z d. Tomkiel. Powrócił z rodzicami do kraju i zamieszkał we wsi Czerwonka. W 1928 r. uzyskał maturę w Gimnazjum w Grodnie. Wstąpił do Seminarium duchownego w Łomży, gdzie 1 IV 1933 r. uzyskał święcenia kapłańskie. W okresie IV-IX 1933 pełnił obowiązki wikariusza w grajewskiej parafii. W X 1933 wyjechał na studia do Warszawy, gdzie w 1936 r. zyskał stopień magistra. Od X 1938 do VIII 1947 był wikariuszem przy katedrze w Łomży.

   Od 1945 do 1971 r. był wykładowcą w łomżyńskim seminarium. Tłumaczył również z hebrajskiego Proroctwo Nahuma i Sofoniasza dla potrzeb Biblii Tysiąclecia. Był współpracownikiem Podręcznej Encyklopedii Biblijnej.
   W latach 1946-1947 pełnił obowiązki notariusza Kurii Diecezjalnej, następnie w latach 1956-1971 sędziego prosynodalnego, 1945-1971 egzaminatora prosynodalnego, zaś w okresie 1945-1971 członka Rady Diecezjalnej. W 1950 r. uzyskał tytuł doktora. W 1957 r. otrzymał godność kanonika kapituły katedralnej w Łomży.
   Zmarł 15 V 1978 r. w Wieluniu n/Notecia. Pochowany na cmentarzu w Łomży.

Biogram opracowano w oparciu o publikację: "Księga Jubileuszowa Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (1919-2000)".