Komenda Obwodu Straży Granicznej „Łomża”

L.dz.70/Tj/39 Łomża, 30 stycznia 1939 r.

Uwagi z kontroli gospodarki przez kwatermistrza K. O., [Komendy Obwodu Łomża]

W dniu 12 stycznia 1939 r. Kwatermistrz Okręgu skontrolował pobieżnie gospodarkę komisariatów Straży Granicznej Rajgród, Grajewo i Szczuczyn. Podczas kontroli stwierdził następujące usterki:

w k-cie Rajgród:
   Notatniki pieniężne nie są prowadzone [na] bieżąco, kilka rachunków z poprzednich miesięcy nie było wciągniętych do notatników. Rachunek z dnia 12 VII 1938 r. za zakupiony stojak na sumę 24 zł. nie wciągnięty do notatnika ryczałtu pomieszczeniowo - kwaterunkowego. Pozycja Nr 23 ryczałtu kancelaryjnego niezgodna z rachunkiem, zamiast sumy 12,50 zł. W notatniku podano 12,90 zł Poz. Nr 21 ryczałtu na konie niezgodnie o 10 gr. Na niektórych rachunkach brak adnotacji o uiszczeniu należności (Nr 41) lub brak adnotacji o wciągnięciu do ewidencji sprzętu szybko zużywanego (Nr 42). Dwa rachunki Nr 84 i 85 na sumę 14 j 55 zł do dnia kontroli nie wciągnięte do notatników pieniężnych.

   Specjalnie opłakanie przedstawia się stan pomieszczenia kom. Stajnia pozbawione zupełnie okienka, nie posiada najmniejszego dopływu świeżego powietrza ani światła. Zamknięte na noc konie duszą się w oparach nawozu. W stajni brak podłogi, konie zaś stoją na nawozie, wskutek czego kopyta są przeżarte solami amoniaku, co powoduje rychłe przegnicie kopyt i niezdatność koni do służby.
   Powyższe fakty świadczą o małym zainteresowaniu się tą sprawą ze strony komendanta komisariatu, który miał możność stajnię przyjąć z chwilą wynajmowania na podstawie umowy najmu w stanie odpowiadającym wymogom.
   Szef komisariatu zapytany dlaczego w stajni brak podłogi i okna oświadczył, że podłoga została zerwana na polecenie lekarza wet., który zalecił trzymanie koni na nawozie. Oświadczenie to wydaje się wielce nieprawdopodobne lub też polega na jakimś nieporozumieniu.
   W związku z tym polecam komendantowi komisariatu zainteresować się tą sprawą, a w czasie najbliższej inspekcji komisariatu sprawę tę polecam mu szczegółowo zreferować, celem wydania odnośnych zarządzeń.
   Z uwagi na powyższe, polecam niezwłocznie przystąpić do wykonania okienka przynajmniej w drzwiach a o wykonaniu zameldować do dnia 10 lutego 1939 r.
   Celem należytej pielęgnacji koni polecam się ściśle stosować do p-tu VIII Porządek stajenny i dogląd koni Instrukcji o utrzymaniu koni skarbowych, przesłanej k-ndtom k-ntów przy rozkazie K. Ob. L.dz.2476/K/34 z dnia 28 VIII 1934 r. (…)
   Również polecam zwrócić uwagę na sposób i cel używania łodzi z przyczepnym motorkiem. Znaczna ilość jazd, jaką wykazuje ewidencja jest nie tylko niezgodna z treścią obowiązującej instrukcji, lecz wydaje się nawet fikcją np. „wyjazd próbny po oczyszczeniu motorka 90 minut”, „próbna jazda p-o naprawie 60 m i t.p.”
   Polecam również zwrócić uwagę na ten stan Reczy, gdyż w przyszłości takie podróże będę kwestjonował i nie uznawał, przypisując winnym do zwrotu koszty zużytych materiałów pędnych.

K-t Grajewo i Szczuczyn:
   Stwierdzono brak wpływów ze sprzedaży nawozu.
   W związku z tem przypominam rozkaz K.O. Nr 20/36 pkt. I ust. 4 dotyczący zaprzychodowania sum uzyskanych ze sprzedaży nawozu końskiego.
   Stwierdzam, że mimo wielokrotnych moich apelów w sprawie zakazu utrzymywania stosunków handlowych z niesolidnym elementem żydowskim, komendanci k-tów nadal czynią zakupy na potrzeby urzędów u Żydów pomimo istnienia na miejscu firm chrześcijańskich.
   Pan Premier w jednej z ostatnich swych enuncjacyj przed Sejmem stwierdził, że Żydzi stanowią element szkodliwy dla Państwa, z czego należy wyciągnąć stosowne wnioski.
   Pan Komendant Okręgu polecił o zwracanie na to uwagi, a ze swej strony jeszcze raz apeluję do P.P. komendantów Komisariatów o używanie swego autorytetu dla spowodowania zmiany tego stanu rzeczy.

Zasada: rozkaz K.O.L.dz.87/Tj/39 z dnia 24 stycznia 1939r.

Komendant obwodu [Łomża] A.[Aleksander] Krawiecki Inspektor

Otrzymują:
k-ndt Obwodu Suwałki do wiadomości
„ K-tu Janówka,
„ „ Rajgród,
„ „ Grajewo, celem zastosowania
„ „ Szczuczyn
„ „ Kolno,
„ „ Pudełko,
„ „ Myszyniec

Pieczęć Komisariatu Straży Granicznej z 2 lutego 1939 r. Nr 50/4/39