Przegląd Pożarniczy - nr 19/1923


Zjazd w Grajewie.

   W dniu 14-ym października r.b. odbył się w Grajewie pierwszy zjazd straży pożarnych powiatu Szczuczyńskiego, zorganizowany przez Wydział powiatowy. Na zjazd przybyło 5 następujących straży: 1) z Grajewa w liczbie 60-ciu druhów pod komendą nacz. W.Zamierowskiego, 2) ze Szczuczyna w liczbie 47-iu wraz z orkiestrą i sztandarem pod komendą nacz. Olszewskiego, 3) oddział straży Miecze w liczbie 10-ciu pod komendą d-ha Wasilewskiego, 4) oddział straży z Wąsoszy w liczbie 12-tu pod komendą d-ha zawadzkiego, 5) delegaci straży kolejowej stacji Grajewo pod komendą d-ha Orłowskiego.
   Zjazd połączony był z obchodem 150-cioletniej rocznicy powstania Komisji Edukacji.
   Po uroczystej mszy św. rozwinął się pochód, w którym wzięły udział wymienione straże. O godzinie 12 pp. udały się straże do remizy straży Grajewskiej, gdzie rozpoczęły się obrady. Posiedzenie zagaił prezes Straży Grajewskiej d-h W.Perlitz. Po wyborze prezydium, dyrektor gimnazjum miejscowego wygłosił odczyt o Komisji Edukacji. Referat fachowy wygłosił delegat Zw. Floriańskiego inst. W.Mierzanowski. Po przerwie 10 minutowej d-h W.Perlitz wygłosił referat wyczerpujący i rzeczowy w sprawie bolączek straży.
Następnie po wspólnej fotografii i krótkim popisie straży Szczuczyńskiej wygłoszone zostały krótkie serdeczne przemówienia pożegnalne, poczem Zjazd zakończył się o godz. 3-ej pp.