Strzelec - Nr 31/1929


Uroczystości strzeleckie w Grajewie.

   Położony na pograniczu mazurskiem Grajewo miało niedawno wielką uroczystość strzelecką, która na długo zostanie w pamięci miejscowego społeczeństwa.
   Miejscowy obwód strzelecki otrzymał sztandar, a na uroczystość jego wręczenia przybyć raczył ks. Biskup Bandurski. Chyba to wystarczający powód, by zelektryzować miasteczko, by wytworzyć nastrój świąteczny i podniosły.
   O godz. 6 rano przybywa do Grajewa pociągiem wileńskim ks. Biskup Bandurski, a z nim z-ca d-cy Okręgu Korpusu Nr 3, gen. Dobrodzicki, oraz kpt. Skwarnicki. Na stacji gości wita strzelecka kompanja honorowa pod dowodztwem zastępcy kmdta obw. ob. Nowackiego.
   Następnie przybywają ze sztandarami delegacje strzeleckie z Augustowa, Kolna, Łomży i Ostrołęki. Miasto roi się od oficerów strzeleckich i strzelców.
   O godz. 9 rano ustawiają się strzelcy w liczbie dwóch bataljonów na rynku. Po przeciwnej stronie staje 1 szwadron 9 pułku Strzelców Konnych z płk. Grabowskim na czele. Gen. Dobrodzicki w imieniu d-cy korpusu, w asyście starosty Behra, kmdta okręgu ob. Ursyn-Niemcewicza, oraz zastępcy kmdta obwodu Nowackiego przyjmuje raport od zgromadzonych oddziałów poczem wszyscy udają się na mszę św. celebrowaną przez Biskupa Bandurskiego. Przybywa też do kościoła wojewoda białostocki Kirst.
Po nabożeństwie ks. Biskup Bandurski wygłosił z ambony ustawionej przed kościołem podniosłe kazanie. Słowa kaznodziei zapadły głęboko w serca zgromadzonych, niecąc w nich płomień zapału do pracy strzeleckiej, do pracy obywatelskiej, która tu, w odległości 2 klm. od granicy niemieckiej, ma do spełnienia tak ważne i wielkie zadania.
   Do samego aktu poświecenia i wręczenia sztandaru przystępowali wszyscy pod bezpośredniem wrażeniem głębokich i porywających słów ks. Biskupa Bandurskiego, nic też dziwnego, ze uroczystość ta nabrała głębokiej wewnętrznej treści i odbyła się w atmosferze skupienia i powagi.
    Na nowo poświęcony sztandar w imieniu obwodu Zw. Strzeleckiego złoży przysięgę jego prezes ob. Bronisław Kretowicz, niestrudzony w pracy społeczno – obywatelskiej działacz, bojownik polskości mazurskiego pogranicza, prezes tutejszego Zw. Obrony Kresów Zachodnich i organizator Zw. Strzeleckiego.
    Przysięgę przyjął od niego ks. Biskup Bandurski, poczem rodzice chrzestni pułkownikowa Grabowska i wojewoda Kirst wręczyli sztandar gen. Dobrodzickiemu. Ten ostatni przekazał go najstarszemu szarżą strzelcowi – kmdtowi okręgu ob. Ursyn-Niemcewiczowi, składając mu jednocześnie życzenia, by pod sztandarem tym skupiło się jak najwięcej ludzi. Ob. Ursyn-Niemcewicz wręczył wreszcie sztandar z kolei kmdtowi obw. ob. Gralakowi.
   Po tej ceremonji wojsko i strzelcy przedefilowali przed nowo poświęconym sztandarem i wysokimi gośćmi – ks. Biskupem Bandurskim, wojewodą Kirstem i gen. Dobrodzickim.
    Po defiladzie udano się gromadnie na obiad żołnierski do koszar 9 p. strzelców konnych, który na terenie D.O.K. III bije wszelkie rekordy życzliwej i serdecznej pomocy dla Zw. Strzeleckiego. Nic zresztą w tym dziwnego, skoro na czele pułku stoi stary legjonista z Pierwszej Brygady płk. Grabowski, dla którego droga jest nie tylko tradycja kawalerji polskiej, ale i – młoda żołnierska generacja – strzelcy.
    W czasie skromnego posiłku przemówienie wygłosili wojewoda Kirst, wiceprezes obwodu ob. dr. Sienkiewicz i ks. Biskup Bandurski, który we wzniosłych słowach życzył rozwoju Zw. Strzeleckiemu i wspominał o tych bojach legjonowych w roku 1914, kiedy to poświęcił on pierwszy sztandar strzelecki w Krakowie.
   Niezmiernie miłym objawem była obecność na uroczystości korpusu oficerskiego 9 p. strzel. kon. w komplecie.
   Odbyła się następnie strzelecka przysięga oficerów i szarż strzeleckich, którą przyjął kom. Okręgu ob. Ursyn-Niemcewicz, poczem wojewoda Kirst, owacyjnie żegnany, musiał opuścić Grajewo, zdążając w sprawach służbowych do Łomży.
   Wieczorem w lokalu klubu urzędniczego odbył się raut, w czasie którego zaproszeni goście przedstawieni zostali ks. Biskupowi Bandurskiemu i gen. Dobrodzickiemu.
   Raut przeciągnął się do północy, poczem ks. Biskupa Bandurskiego, entuzjastycznie żegnanego przez gości, wynieśli strzelcy do powozu i odprowadzili na stację.
   Godzi się zaznaczyć, iż sztandar, którego poświęcenie odbyło się tak uroczyście, obwodowi Grajewskiemu ufundowała Rada Miejska m. Grajewa.