Głos Ziemi Białostockiej - nr 13/1931


Życie strzeleckie na rubieżach Rzeczypospolitej

   Tutaj na rubieżach Rzeczypospolitej życie strzeleckie wre! W dniu 11 bm. pod przewodnictwem p. Starosty E. Stefanusa odbył się Zjazd Komendantów Oddz. Zw. Strzel. pow. szczuczyńskiego. Pomimo utrudnionej komunikacji ze względu na zaspy śnieżne Zjazd był bardzo liczny i reprezentowany niemal przez wszystkie Oddziały.
   Obradowano nad zagadnieniami dotyczącemi dalszego pomyślnego rozwoju organizacji i wychowania obywatelskiego członków Zw. Strzeleckiego. Obradom towarzyszył miły i serdeczny nastrój.
   Po obradach odbył się skromny wspólny posiłek, na którym w dalszym ciągu trwała bardzo ożywiona dyskusja nad wychowaniem obywatela-żołnierza w myśl ideologii Marszałka Piłsudskiego, poczem p. Starosta Stefanus gorącemi słowami przemówił do zebranych, zachęcając do wytrwałej pracy i niezrażania się w przeciwnościach. Zebrani odpowiedzieli okrzykiem na cześć Wodza Narodu Marszałka Piłsudskiego. Następnie przemawiał delegat Okręgu Zw. Strzel. z Grodna obyw. Bodnar, który również w swoim przemówieniu podkreślił cele i zadania wychowania obywatelskiego i zapalił zebranych do pracy. Zjazd zakończono odśpiewaniem „Pierwszej Brygady”
   Trzeba nadmienić, iż na terenie pow. szczuczyńskiego jest czynnych w obecnej chwili 47 oddz. strzelca męskiego i 6 oddz. Żeńskich przy ogólnej liczbie 1.400 czł. Obecnie pracę oświatową – kulturalną prowadzi się w świetlicach, których na terenie powiatu jest na razie czynnych 19.
   W pracy oświatowej ofiarowuje swe usługi nauczycielstwo szkół powszechnych, a z poza grona nauczycielskiego – ideowi oświatowcy. Niektóre świetlice są już zaopatrzone w całkowite umeblowanie i pomoce naukowe. Posiadają zespoły chóru, muzyki, teatru itp.
   Narazie świetlice są w stadjum organizacyjnem, a organizuje takowe instruktor oświaty pozaszkolnej.
Celem pobudzenia życia wśród żeńskich oddziałów strzeleckich zostały zorganizowane na terenie powiatu dwa kursy fachowe, mianowicie: przy oddziale żeńskim w Rydzewie – kurs kroju, szycia i haftu ręcznego, a w Rajgrodzie – kurs tkacko-kilimkarski.
   Oby zamierzenia, jakie zostały zakreślone przez Powiatowy Zarząd Związku Strzeleckiego, były nadal tak pomyślnie realizowane, jak dotychczas, a tem samem szybciej stanie trwały i silny żywy szaniec graniczny.