Peowiak - Nr 7/1932


Walne zebranie koła pow. szczuczyńskiego

   Dn. 29 czerwca b. r. odbyło się w Szczuczynie Doroczne Walne Zebranie Koła Związku Peowiaków powiatu Szczuczyńskiego. Na zebranie to przybył w charakterze gościa starosta powiatowy w Grajewie, p. Syska, delegat Zarządu Okręgu Związku Peowiaków w Łomży, ob. Grądzki, Członek Zarządu Okręgu Suwalskiego, ob. Dr. Sieńkiewicz i komendant powiatowy Związku Strzeleckiego w Grajewie, ob. Różański.
   Posiedzenie zagaił vice-prezes Zarządu ob. Dąbrowski, witając przedstawiciela Rządu, p. Starostę Syskę, delegata Okręgu i komendanta Związku Strzeleckiego.
   Na przewodniczącego został wybrany p. Syska, który wygłosił krótkie, lecz płomienne przemówienie, zachęcając peowiaków do dalszej pracy nad utrwaleniem bytu Rzeczypospolitej i wyrażając nadzieję, że będzie mógł jako przedstawiciel Rządu zawsze i z całem zaufaniem polegać na każdym z peowiaków bądź to w pracy społecznej, bądź też w pracy ogólno-państwowej. Następnie, życząc pomyślnych obrad, pożegnał zgromadzonych i oddał przewodnictwo w ręce ob. Niczyperowicza.
   Na wstępie odczytano depesze i listy z życzeniami, poczem przystąpiono do właściwych obrad.
   Wyczerpujące sprawozdanie z działalności Zarządu z okresu jego kadencji złożył ob. Dąbrowski, wspominając zasługi, położone dla członków Koła przez ob. Stefanusa, który jednak z powodu zmiany miejsca zamieszkania opuścił Koło i stanowisko prezesa Zarządu. Dalej, poruszył ob. Dąbrowski sprawy finansowe Koła, sprawę bezrobocia i szczegółowo całą działalność ustępującego Zarządu.
   Sprawozdanie kasowe złożył skarbnik, ob. Niesiobędzki.
   Po odczytaniu przez tegoż protokółu Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie protokół ten przyjęło i udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorjum.
   Przystąpiono do wyborów, w wyniku których skład obecnego Zarządu Koła jest następujący: prezes – ob. dr. Bolesław Sieńkiewicz, vice-prezes – ob. Mieczysław Dąbrowski, sekretarz – ob. Bolesław Wiktorowicz, skrabnik – ob. Wacław Niesiobędzki, członkowie – ob. ob.: Władysław Dzięgielewski, Bohdan Mościcki, Stanisław Budny, Józef Kuczyński, Jan Łazarski.
   Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani ob. ob.: Józef Sulimowicz, Józef Dobrzycki, Stanisław Wróblewski.
   Na delegatów na Zjazd Okręgowy wybrano ob. ob.: Jerzego Niczyperowicza i Wacława Niesiobędzkiego.
   Po powzięciu szeregu ważnych uchwał, dotyczących w szczególności zatrudnienia bezrobotnych peowiaków, uwzględnienia w pierwszym rzędzie podań o nadanie ziemi, złożonych przez peowiaków, wreszcie traktowania peowiaków przy rozpatrywaniu ich podań o koncesje państwowe narówni z inwalidami W.P. – zebranie zakończono.