Echa Płockie i Łomżyńskie - nr 5/1899


Ze Szczuczyna.


   Piękny nasz pamiątkowy kościół, będący ozdobą miasteczka, wystawiony przez podkanclerzego Antoniego Stanisława Szczukę, (którego zwłoki spoczywają w podziemiach kościelnych), właściciela i założyciela miasta, na pamiątkę zwycięstwa pod Wiedniem, a na który król Jan III dał 200,000 ówczesnych złotych, został wewnątrz wyrestaurowany i dekoracyjnie ozdobiony.
   Na skutek starań i zabiegów proboszcza ks. Juljana Czarnowskiego zapadła w roku zeszłym uchwała parafialna co do funduszów na restaurację, a zatwierdzony przez władzę komitet restauracyjny jeszcze wiosną r. z. zawarł umowę z Warszawskim salonem artystycznym w osobie jego dyrektora p. Pawłowskiego. Aczkolwiek samo miasteczko ubogie i parafia niewielka, bo tylko 9 wiosek biednych licząca, odłączonych przed lat 10 od parafji Wąsosz, nie dawały gwarancji zrealizowania natychmiastowego funduszu, uchwalonego na restaurację, tem niemniej jednak komitet postanowił nie odkładać budowy i rozpocząć ją w Imię Boże, powodowany praktycznemi względami, że parafianie widząc naocznie dokonywającą się restaurację, pospieszą o ile możności dawać choć częściowo składki, w myśl swej uchwały, gdyż rozkładać restauracyjne roboty na lat parę, było to wiele powiększyć ich koszt ze względu na rusztowania i inne roboty przygotowawcze. Jakoś roboty rozpoczęte z wiosną, zostały przed paru tygodniami ukończone.
   Pozłotnicze roboty przy wielkim ołtarzu wykonał p. Wincenty Leszczyński, członek salonu. Są one wykonane doskonale i bez zarzutu; roboty malarskie i dekoracyjne wykonał p. Stanisław Czarnecki. co się tyczy robót malarskich i dekoracyjnych, to i owo dałoby się zarzucić w szczegółach; pewne braki mają być wiosna uzupełnione, tem niemniej całość wykonanych robót robi piękne i imponujące wrażenie. Szczególniej pięknem jest odmalowanie sklepienie głównej nawy i ślicznie zrestaurowany wielki główny ołtarz, współczesny Szczuce. Tak więc świątynia nasza gotową jest na przyjęcie Jego Ekscelencji Pasterza dyecezji, który o ile nam wiadomo w m. maju r.b. ma dokonać kanonicznego jej zwiedzenia.