Echa Płockie i Łomżyńskie - nr 66/1902


Z Rajgrodu.

   Okolica nasza, leżąca na samej granicy gub. lomżynskiej w zetknięciu z mazurami pruskimi, odznacza się obfitością jeziór przy mało w ogóle urodzajnej ziemi. Jeziora nasze dająmieszkańcom tutejszym duże nieraz dochody. Np. przeciętny połów roczny z jeziora rajgrodzkiego, które niedawnemi jeszcze czasy nabyte zostało za 47.000 rb. daje czystego dochodu blizko 5.000 rb. Jeziora tutejsze obfitują w ulubione sielawy, które u nas na wielu stolach stanowią stała potrawę. Sielawy tutejsze stoją wyżej pod względem smaku od t. z. w handlu sielaw "augustowskich, polawianych w jeziorze Augustowskiem i innych w gub. suwalskiej. 
   Będąc w częstem zetknięciu z mazurami, widzimy, jak dizelnie walczy ta garstka szczepu polskiego o utrzymanie swej mowy i tradycji. Brak jednak 'Gazety Mazurskiej" w Ełku (Lycku), która broniła spraw mazurskich, brak więc nici łączącej, odczuwać się daje.
   Żniwa, jak wszędzie zostały w tym roku bardzo opóźnione - Urodzaje w ogóle niezłe.