Dziennik Warszawski - Nr 98/1868 r.


Stosownie do art. 682 K. P. S. podaje do wiadomości, iż na żądanie Augusta Aleksandra, kupca w mieście Białej, Królestwie Pruskim zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Jana Biernackiego Patrona w mieście Łomży zamieszkałego, jako ustawionego Obrońcy, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rsr. 6,900, z procentem i kosztów egzekucyjnych, przypadających od Natalji z Korczakowskich i Tadeusza małżonków Puciatyckich, właścicieli dóbr ziemskich Lachowo, we wsi Lachowie zamieszkałych, aktem Komornika przy Trybunale tutejszym Józefa Skarżyńskiego, w dniu 3 (15) Października 1866 roku rozpoczętym, a w kontynuacji w dniu 4 (16) Listopada 1867 roku ukończonym, w drodze sądowej przymuszonego wywłaszczenia zajęte zostały dobra ziemskie Lachowo, lit. A. położone w Okręgu Biebrzańskim, Powiecie Szczuczyńskim, Gubernji Łomżyńskiej, będące w posiadaniu dłużników małżonków Puciatyckich, składające się, a mianowicie:
Z dziedzińca obszerności około morgów óśm, na którem znajdują się:
1. Dom mieszkalny czyli dwór z drzewa w węgieł słomą i deskami kryty, kloaka z desek
ogródek z kilkudziesięcioma drzewami owocowemi i dzikiemi, z inspektami i sadzawką zarybioną, przy którym jest psiarnia z desek.
Drugi dom mieszkalny dla parobków, z drzewa w węgieł pod słomą.
Stajnia z drzewa w węgieł, razem z wozownią i wołownią.
Stodoła z kamieni murowana, deskami i słomą kryta, o sześciu wierzejach, przy której
jest bróg na czterech słupach z dachem słomianym.
Druga stodoła murowana z kamieni i cegły pod słomą razem ze spichrzem na zboże, oraz młocarnia i sieczkarnia.
Kurnik z pruskiego muru gontami kryty.
Gorzelnia murowana z kamieni i cegły gontami kryta, z maszyną gorzelnianą miedzianą Pistotjusza [?], przy której są dwie studnie. W szczycie tej gorzelni jest dom mieszkalny dla parobków, murowany z kamieni i cegły, gontami kryty, pod którym magazyn na skład okowity.
Obora murowana z kamieni i cegły, gontami kryta.
W środku dziedzińca jest piwnica w ziemi wykopana, balami cembrowana słomą i ziemią kryta.
W blizkości dworu jest studnia balami ocembrowana, oraz ogród fruktowy i warzywny, około mórg 7, płotem kamiennym i żerdzianym ogrodzonym, w którym 2 sadzawki i piwnica.
2. Zabudowania dworskie na wsi: jako to:
Karczma z drzewa w węgieł pod słomą z zajazdem z bali w łątki, dzierżawiona przez
szynkarza Wojciecha Lipińskiego.
Dom z drzewa w węgieł dachówką i deskami kryty, z kuźnią kowalską, dzierżawioną przez kowala Lejzora Idzkowicza.
Dom drewniany w węgieł pod słomą, dzierżawiony przez stolarza Aleksandra Lubieckiego, z chlewkiem z bali. Dom z drzewa w węgieł z dwoma chlewkami w szczytach pod słomą.
Na strudze przez wieś płynącej, są 2 mosty z bali na słupach.
3. Gruntów ornych dworskich podzielonych na trzy pola, należących do klasy I. II. i III.
jest około 1400 mórg, na które wysiewa się oziminy około korcy 200 i tyleż jarzyny.
Z łąk należących do dworu, zbiera się siana rocznie około fur parokonnych 150.
Lasy w ogólności sosnowe, w części brzezina, olszyna i jałowiec, wraz z zaroślami, mają rozległości około włuk 50.
Zajęte także zostały inwentarze, gruntowe jako to: wołów 26, koni 6, krów dojnych 3.
Kopje zajęcia dóbr wyżej opisanych wręczone zostały:
1. Tadeuszowi i Natalji małżonkom Puciatyckim.
2. Wójtowi gminy Lachowo, Tadeuszowi Karwowskiemu.
3. Naczelnikowi Powiatu Szczuczyńskiego, Aleksandrowi Anastazjew.
4. Pisarzowi Sądu Pokoju w Szczuczynie, Zawidzkiemu.
5. Ustanowionomu Dozorcy, Pawłowi Malinowskiemu.
Akta zajęcia tych dóbr zarejestrowane zostały, w księdze hypotecznej dóbr Lachowo
ht. A. w dniu 2 (14) Grudnia, a w Kancelarji Trybunału Cywilnego w Łomży, w dniu 8 (20) Grudnia 1867 r.
Pierwsza publikata zbioru objaśnień i warunków licytacyjnych, odbędzie się na audiencji Trybunału w Łomży dnia 7 (19) Lutego 1868 r. o godzinie 10 z rana.
Sprzedażą dyryguje Patron przy Trybunale tutejszym Jan Biernacki, w Łomży zamieszkały, od którego, jako też w biurze Pisarza Trybunału, bliższą wiadomość o warunkach sprzedaży powziąść można.
Łomża d. 8 (20) Grudnia 1867r.
Pepłowski.