Dziennik Warszawski - Nr 94/1870 r.


Częstowanie żołnierzy
Z Szczuczyna piszą pod datą 17 (29) kwietnia do „Dzień. gub. łomżyńskiego”, że mieszkańcy miasta Szczuczyna, chcąc odwdzięczyć się żołnierzom 11-ej kompanji 10-go pułku małorosyjskiego grenadjerów za wzorowe i spokojne konsystowanie ich w tem mieście w ciągu 9-u miesięcy, wybrali w tym celu dzień 17 (29) kwietnia, jako rocznicę uroczystą urodzin Najjaśniejszego Pana, i po odprawieniu w miejscowym kościele rzymsko-katolickim nabożeństwa dziękczynnego za zdrowie i pomyślność Jego Cesarskiej Mości, zastawione zostało na placu miejskim śniadanie dla żołnierzy. Po przybyciu 4-ej kompanji na plac, naczelnik powiatu powinszował im rocznicy urodzin Najjaśniejszego Pana i wynurzył tak dowódcy kompanji, jak również podwładnym mu stopniom, szczerą wdzięczność mieszkańców miasta Szczuczyna. Odpowiedzią na to było głośne i jednomyślne „hura”. Następnie burmistrz miejscowy p. Mironowicz zawezwał, dla zabawy żołnierzy, kapelę miejską, która grała na placu przez cały dzień, gromadząc naokoło siebie tłumy spacerujących. Z kolei grenadierzy, pod kierunkiem jednego ze swoich towarzyszów, utworzyli chór śpiewaków i rozległy się na placu dźwięczne, wesołe pieśni ruskie.