Kurier Warszawski - nr 27/1863


   Rada Główna Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych. – Podaje do wiadomości, że przy Szpitalu Śgo Stanisława w Szczuczynie, wakuje posada Lekarza ordynującego z płacą rs. 150 rocznie. Kandydaci pragnący ubiegać się o tę posadę, wnosić mają stosowne podania do Rady Głównej, przy dołączeniu patentu na stopień lekarsko-naukowy, oraz pozwolenia do praktyki w Królestwie Polski. Nadmienia się, że do pomienionego Szpitala przyjmowani są chorzy z chorobami wewnętrznymi, zewnętrznemi i syfilistycznemi; konkurs zatem mieć będzie dążność odpowiednio do tego rodzaju chorych. Termin do wnoszenia podań oznacza się jednomiesięczny od daty niniejszego ogłoszenia; poczem lista zgłaszających się będzie zamknięta, a następnie wyznaczonym zostanie czas do odbycia konkursu. – Prezes, Radca Tajny Łaszczyński.