Przegląd Łomżyński - Nr 50/1932 r.

Z Grajewa.
+ Z inicjatywy starosty Olejniczakowskiego odbyło się tu zebranie miejscowych urzędników państwowych, komunalnych i innych w celu omówienia sprawy przyjścia z pomocą bezrobotnym. Przewodniczył burmistrz Andruszkiewicz. Uchwalono opodatkować się na rzecz bezrobotnych w wysokości pół proc. od każdej następnej setki. Uchwała ta obowiązuje wszystkie urzędy.

+ Pod przewodnictwem Starosty odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowego Komitetu do spraw bezrobocia. Powołano do życia sekcję pracy, finansową, propagandową i opieki nad dziećmi bezrobotnych. Przyjęto plan pracy i powołano Prezydium w osobach: przewodniczący starosta Olejniczakowski, sekretarz Jankowski, skarbnik dyr. Nosowicz, płk. Falewicz, ks. dziekan Gawęcki i Zylbersztajn, prezes gminy żydowskiej. Komitet przyjął nazwę: Lokalny Komitet Funduszu Pomocy Bezrobotnym.

+ W związku z napadem na sekretarza Powiatowej Rady BBWR w dn. 25 listopada rb. Ciż sami osobnicy, jak stwierdziła policja, napadli na jakiegoś izraelitę i pod groźbą pobicia wymusili od niego datek na wódkę. Podczas libacji zostali oni zaaresztowani przez policję i jako oskarżeni o napad i wymuszenie, oddani do dyspozycji Sądu.

+ Aresztowani zostali mieszkańcy Grajewa: Bolesław Bochaczewski i Władysław Zyskowski, którzy na terenie powiatu szczuczyńskiego dopuścili się szeregu oszustw, mianowicie: zapomocą sfałszowanych pieczęci i blankietów zawiadamiali nabywców dolarówek z Krakowskiego Banku Kredytowego o wygranych, padłych na ich numery i wyłudzali pewne sumy rzekomo wymienionego banku.

+ Aresztowany został pracownik Magistratu m. Grajewa Konstanty Zaniewski, który oskarżył się sam o przywłaszczenie sobie pieniędzy podatkowych w sumie 2.000 złotych.

Akademja w rocznicę powst. listop.
+ A w dniu 29-XI rb. w Domu Parafjalnym, staraniem miejscowej Straży Ogniowej, w rocznice powstania listopadowego, odbyła się akademja, którą zagaił Komendant Straży p. Marcinkowski. Dane historyczne o powstaniu omówił p. Truszkowski, następnie odbyły się deklamacje i produkcje orkiestry Straży.