1928.03.20 - Zarejestrowano Spółdzielnię "Pogranicze"


   Do rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Łomży wciągnięto dnia 24 marca 1928 r. pod nr 168. „Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa POGRANICZE – z ograniczoną odpowiedzialnością w Grajewie”. Siedzibą spółdzielni jest miasto Grajewo, pow. szczuczyńskiego, woj. Białostockiego.
   Członkowie odpowiadają za zobowiązania Spółdzielni do wysokości pięciokrotnej sumy swych udziałów. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: prowadzenie wytwórni materiałów budowlanych, nabywanie poręb leśnych oraz wyrób budulca, prowadzenie składnic maszyn, narzędzi i materiałów budowlanych oraz opałowych; wykonywanie budowy i przebudowy wszelkich budowli oraz odbudowy całych siedzib, zniszczonych przez wojnę lub pożar; działalność kulturalno-oświatowa. Udział wynosi 100 [sto] złotych, płatnych bądź w całości przy przystąpieniu do Spółdzielni, bądź ratami w ciągu dziesięciu miesięcy od dnia przystąpienia po 10 zł. miesięcznie. Zarząd: Walerian Zamierowski – zarządzający, zastępca – Jan Glapiński, obydwaj w Grajewie. a) Czas trwania Spółdzielni nieograniczony, b) pismo do ogłoszeń – „Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego”, c) rok obrachunkowy – kalendarzowy, d) Zarząd jednoosobowy. Za spółdzielnię podpisuje zarządzający, względnie jego zastępca. Zatwierdzenia Rady Nadzorczej wymagają decyzje Zarządzającego w sprawach następujących: 1) nabywania i obciążania nieruchomości spółdzielni, zaciągania przez Spółdzielnię pożyczek, 3) sposobu lokowania funduszów Spółdzielni, f) zastępca jeden, g) likwidację i postępowanie upadłościowe przeprowadza się według przepisów Ustawy o Spółdzielniach i ustaw ogólnych.