1937.05.20 - inspekcja premiera Sławoj-Składkowskiego w Grajewie


W dniu 20 maja 1937 r. w ramach inspekcji Wojeództwa Białostockiego Prezes Rady Ministrów wraz z Ministrem Spraw Wewnętrznych odwiedzili m.in. Grajewo.

W protokole inspekcji napisano:
   "W Grajewie nieporządnie i brudno, ogródek przed starostwem źle utrzymany i zaśmiecony. W starostwie nie było mapy administracyjnej województwa.
   Starosta referował zagadnienie bezrobocia. Problem ten, jego zdaniem, jest trudny do rozwiązania. Na terenie powiatu jest 768 zarejestrowanych bezrobotnych, w Grajewie 248, w Szczuczynie 116. W powiecie zatrudnionych jest przy budowie dróg i rozbudowie rzeźni 199. Nie ma nadziei na dalsze zwiększenie zatrudnienia. Rozruchów nie było, ale nastroje są złe. Najwięcej zapalnym miejscem był Szczuczyn, zwłaszcza w zimie, bo nie było przy czym zatrudnić bezrobotnych. Starostwo próbowało wysyłać bezrobotnych na roboty do łomżyńskiego i wysokomazowieckiego, ale nie chcą tam pracować i wracają, skarżąc się, ze zbyt małe wynagrodzenie (1,90 zł dziennie) i że pozostawili w Grajewie rodziny. Dawniej bezrobotni wyjeżdżali na roboty rolne do Prus – obecnie to ustało. Fundusz Pracy nie daje dotacji, więc nie może zorganizować dodatkowych robót. Na robotach przy budowie nowej nawierzchni drogi Szczuczyn – Lachowo zatrudnionych jest 20 bezrobotnych w turnusach po 3 dni w tygodniu.
   Starosta w swoim sprawozdaniu wykazał krańcowy pesymizm, nieumiejętne podejście do zagadnienia bezrobocia oraz zbyt miękki i ustępliwy stosunek do samych bezrobotnych. Powinno się kierować bezrobotnych tam, gdzie mogą znaleźć pracę t.j. do powiatów łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i augustowskiego tam może znaleźć pracę 250 ludzi.
   Narzekania bezrobotnych na zbyt małe wynagrodzenie i oddalenie od rodziny – to są kaprysy – winni oni jechać tam, gdzie mogą znaleźć pracę i zapewnić byt rodzinie, a nie pozostawać i być ciężarem społeczeństwu. (O ile w ciągu miesiąca Starosta nie potrafi rozładować bezrobocia to zostanie on przeniesiony gdzie indziej). W celu zatrudnienia choć części bezrobotnych należy pod rygorem kar nakazać porządkować i malować lub bielić domy i parkany na terenie całego powiatu.
Starosta meldował, ze o ile nastąpiłoby połączenie (komasacja) gmin, to wówczas z terenu całego powiatu można by zaoszczędzić 40.000 zł.
   W czasie przejazdu przez powiat szczuczyński, zwłaszcza w Grajewie b. dużo ludzi oraz funkcjonariuszów policji oczekiwało na ulicach. Organa policyjne i ludność były widocznie uprzedzone o mającej się odbyć inspekcji.
   Starosta szczuczyński otrzymał 200 zł. do podziału pomiędzy najbiedniejszych."

Źródło: Archiwum Państwowe Białystok - Urząd Wojewódzki Białystok sygn. 117